google4a7bfff51fbfb056.html

Volkstuinvereniging Emmeloord

Beste tuinder,

Bericht ontvangen van de Mestbank, dat de mest vandaag (maandag 26 oktober 2020) omstreeks 10.00 uur wordt afgeleverd.
In West is dit op de gebruikelijke plekken. In Zuid wordt nog bekeken hoe we de mest zo dicht mogelijk bij de tuinen kunnen krijgen. Maar daar zal misschien wel wat meer kruiwagenwerk aan te pas komen.

En u weet het: niet meer dan ZES kruiwagens per are. Dat is beter voor de grond èn er blijft nog wat over voor uw collega-tuinders.
En mocht er over een week nog mest overgebleven zijn: voel u dan vrij om er nog wat van te gebruiken.

Succes en sterkte.

Op het volkstuincomplex in West zijn de eerste coloradokevers gesignaleerd. Dit wil niet zeggen dat ze niet op Zuid voor kunnen komen. Advies: inspecteer dagelijks de aardappelplanten en neem maatregelen om de keverpopulatie onder de duim te houden.

In het voorjaar en de zomer vreten rode larven van de coloradokever aan je aardappelloof. Als je er niets tegen doet, kunnen ze je hele aardappeloogst vernielen. De volwassen coloradokever is goed herkenbaar aan de tien zwarte strepen op zijn gele dekschilden.

Tot 800 eitjes per jaar

Ondergronds overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur beneden -7 °C komt. Larven overleven zware winters door tot vijftig centimeter diep in de grond te kruipen. Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze zich dan verpoppen en twee weken later komt uit de pop een volwassen kever, die zijn leven bovengronds vlijtig tot midden oktober voortzet.

Deze eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende een drietal weken zetten ze tot in juni hun eitjes af op de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. In warme jaren kunnen tot drie keer per jaar (tot maximaal 800) oranjegele eitjes afgelegd worden die in groepjes aan de onderkant van het blad zijn gekleefd.

(C) Foto: skeeze (Pixabay)

Afhankelijk van de temperatuur komen de larven na 5 tot 21 dagen uit de eitjes. Eerst zijn ze grijsachtig, maar ze eten ,meteen al flink van het aardappelblad en worden steeds roder. Ze vervellen in drie tot vijf weken drie keer. Na twee tot vier weken zijn ze al ongeveer 1,5 cm groot.

Als ze genoeg gegeten hebben, laten ze zich vallen en kruipen ze in de grond om te verpoppen. Zo ontwikkelen zich soms zelfs tot drie generaties per jaar. De kevers zijn vooral overdag actief en vreten aan de bladrand van de aardappelplant. De larven eten echter veel meer en kunnen je aardappeloogst echt in gevaar brengen.

 

Wat kun je doen tegen de coloradokever?

Je aardappelbedden regelmatig inspecteren is belangrijk. Door tijdig de eitjes op de onderkant van de bladeren te vernietigen (platknijpen) en door larven en kevers te vangen, voorkom je heel wat onheil. Gebruik een emmertje of bakje met een laagje water om de kevers te vangen: zodra ze aangeraakt worden, laten ze zich immers vallen. De larven van lieveheersbeestjes eten larven van coloradokevers. In welke mate die predatie de plaag onder controle kan houden, is nog niet duidelijk. Leer de larven en poppen van lieveheersbeestjes in ieder geval herkennen, en laat die met rust.

De cyclus van een lieveheersbeestje. Dit zijn dus de goeien.
Larven van een lieveheersbeestje.

De valken in de valkenkast op het complex West hebben onlangs een gezin gesticht.
We zijn erin geslaagd een foto te maken van de binnenkant van de kast en ontdekten … maar liefst zes eieren.

We hopen dat de valken de eieren ongestoord kunnen uitbroeden.

Dus: blijf uit de buurt, verstoor de rust rond de nestkast niet en gebruik geen bestrijdingsmiddelen. als muizenkorrels en rattengif.

Op het complex West is twee jaar geleden  een valkenkast geplaatst met de bedoeling om valken aan te trekken, die de muizen en ratten onder de duim zouden houden.
Dit voorjaar hebben de valken inderdaad de kast gevonden. Er werd al regelmatig een paartje in de buurt van de kast gesignaleerd, maar nu lijkt het er op dat ze inderdaad hun intrek in de kast hebben genomen.

Wellicht ten overvloede, maar nogmaals een dringende oproep om ABSOLUUT GEEN MUIZENKORRELS OF RATTENGIF TE GEBRUIKEN.

    

Foto’s gemaakt door:  

Het complex Zuid ligt tegen de woonwijk De Zuidert aan.

In de warme en droge maanden wordt er op het volkstuincomplex veelvuldig gebruik gemaakt van waterpompen. De meeste waterpompen veroorzaken in meer of mindere mate geluid.
Tegelijkertijd zijn de warme maanden ook bij uitstek de maanden dat de bewoners van de omliggende woningen in hun achtertuin willen recreëren.
Beide activiteiten gaan niet goed samen.

In verband met de overlast van waterpompen hebben we - na overleg met de tuinders, omwonenden en de gemeente - besloten om vaste pomptijden in te stellen.

Afspraken:

  1. De waterpompen mogen alleen gebruikt worden tussen 8.30 uur en 10.30 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Elke tuinder die beregent met een waterpomp die geluid maakt moet zich aan deze tijden houden.
  2. Elke tuinder probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door de waterpomp zo kort mogelijk te gebruiken, te kiezen voor een geluidsarme waterpomp en zo veel mogelijk geluiddempende maatregelen te nemen.

Deze maatregel geldt alleen voor Zuid.

 

De vereniging heeft op maandag 2 maart weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd bijgewoond door 76 leden.

Na de opening werd eerst stilgestaan bij het overlijden van drie leden van de vereniging.
Vervolgens werd de agenda afgewerkt.

De notulen van de ALV van 2019 werd zonder opmerkingen aangenomen en ook het door de secretaris opgestelde Jaarverslag 2019 werd zonder commentaar  aangehoord.

De kascontrolecommissie (Jolanda Arendts en Arie Spier) verklaarde bij monde van Jolanda dat de boekhouding was gecontroleerd en in orde was bevonden. Jolanda werd bedankt voor haar diensten en Wim Kroon meldde zich om samen met Arie de kas in 2021 te controleren.

Vervolgens werd de financiële status doorgenomen. Deze is gezond en over de uitleg van de penningmeester waren geen opmerkingen. Ook de begroting voor 2020 werd zonder commentaar geaccepteerd.
De contributie voor 2021 kan blijven staan op € 17,00 per are.

Bestuursverkiezing
Evert Onink stelde zich herkiesbaar als penningmeester, hetgeen enigszins bijzonder is omdat hij geen tuin meer heeft en daardoor eigenlijk geen lid van de vereniging meer is. Een virtuele tuin kan volgens de aanwezige leden de oplossing bieden, waarmee iedereen akkoord kon gaan. Evert werd hierna unaniem herkozen.
Ellen Molhoek en Jeanet Hamer hebben na zes jaar hun bestuursfunctie neergelegd. De voorzitter bedankte hen hartelijk voor hun inbreng, hetgeen vergezeld ging van bloemen en een cadeaubon. Hun plaats wordt ingenomen door Adolf Bessembinders en Harm Jan ten Napel. De voorzitter gaf hierbij aan dat de vrouwelijke inbreng hiermee voorlopig ten einde is, hetgeen hij zeer betreurde omdat de dames vaak een andere en verfrissende kijk op de zaken inbrachten.

In de rondvraag werd indringend gevraagd om meer toezicht op het onderhoud van de tuinen. De voorzitter beloofde dat hier meer werk van gemaakt zal worden.

Klusdag
Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud op de tuinen. Op zaterdag 11 april organiseren we een klusdag. Het bestuur inventariseert de klussen en stuurt een uitnodiging aan alle leden. We hopen op een grote opkomst.

Het eerste gedeelte van de ALV werd afgesloten met een leuk filmpje van Kooten en De Bie over de volkstuinen. Dit kon iedereen goed waarderen.

Staatsbosbeheer
Na de pauze was het woord aan Harco Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer. In een presentatie met fantastische foto’s gaf hij een inkijkje in de werkzaamheden van een boswachter en de activiteiten van Staatsbosbeheer. Daarnaast liet hij zien welk een bijzondere en unieke cultuur en natuur we hebben in het Kuinder Bos. Wie niet op de ALV geweest is, heeft echt heel veel gemist.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met de verloting, waarbij iedereen een prijs(je) kreeg en nagenoeg iedereen naar huis ging met een zak uien van Waterman Onions BV.