google4a7bfff51fbfb056.html

Volkstuinvereniging Emmeloord

Na de opening en het welkom door voorzitter Gerald Tijms en een ogenblik stilte als nagedachtenis aan de overledenen wordt de agenda vlot afgehandeld.

Over de notulen van de ALV 2023 zijn geen vragen.

Ook het Jaaroverzicht 2023, voorgelezen door secretaris Jacob van Maanen zijn geen vragen. Er zijn momenteel op beide tuincomplexen nog enkele aren beschikbaar. Halverwege 2023 was West zelfs even compleet bezet.  De verhuur verloopt dus uitstekend, en gezien de stijgende prijzen van  de groenten zullen de laatste tuinen vermoedelijk ook nog wel de deur uit gaan.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Louwe van Keulen. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd en alles zag er weer uitstekend uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Louwe wordt bedankt voor zijn inzet; Arie Spier blijft nog een jaar en Dennis van Grunsven meldt zich om volgend jaar mede de boekhouding te controleren.

Penningmeester Evert Onink geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2023 en de begroting. De financiën zien er vooralsnog gezond uit, alhoewel Evert wel waarschuwt voor de invloed van de inflatie in de komende jaren. Enkele vragen worden beantwoord. De begroting wordt goedgekeurd en op voorstel van Evert wordt de contributie voor 2025 weer vastgesteld op 17 euro per are.

Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Gerald Tijms, Henk Bakker en Gerrit van der Put zijn aftredend en herkiesbaar, en worden met algemene stemmen herbenoemd. Gerald krijgt van Evert de voorzittershamer uitgereikt.

Op zaterdag 16 maart houden  we weer een Klusdag, waarop diverse klussen op beide tuincomplexen worden uitgevoerd, zoals het leeg- en schoonmaken van lege tuinen, opruimen van de schuren , opbergen van worteldoek, snoeiwerk, herstellen van paden en hekjes. We beginnen om 09.00 uur en alle hulp is zeer welkom. Aanmelden, zowel van het meedoen aan de Klusdag als het melden van mankementen en andere klusjes, kan bij de tuinmanager/secretaris Jacob van Maanen.

De voorzitter memoreert de bijeenkomsten die zijn geweest met tuinders van Zuid naar aanleiding van klachten over overlast door waterpompen. De afspraken zijn goed nageleefd, de buren hebben geen klachten meer ingediend en de gemeente gaat akkoord met het voorzetten van de regeling, namelijk: alleen op dinsdag en zaterdag tussen 08.30 en 11.30 uur sproeien met pompen met een brandstofmotor. Elektrische pompen mogen altijd gebruikt worden.

Naast het tuincomplex op West worden “tiny houses” gebouwd. De bouw begint in september en en daar kunnen we overlast van krijgen m.b.t. het bouwverkeer op onze toegangsweg. Het bestuur onderhoudt contact met de gemeente en de projectontwikkelaar, en zal zo nodig bericht doen.

In de rondvraag komen zaken aan de orde als: meer toezicht op onderhoud van de tuinen (bomen, palen, on kruid), inbraken en vernielingen (graag aangifte doen bij de politie, zelf opletten op onbekende personen op de complexen etc), stroomvoorziening op beide complexen (duur en complex om aan te leggen), en de bomen langs de singel in Zuid. Het bestuur neemt alle vragen mee en zal waar nodig actie ondernemen.

De presentatie van Krispijn van der Dries valt in goede smaak. Hij presenteert de werkwijze van zijn bedrijf, BioRomeo in Ens, en de door dit bedrijf geleverde producten. Hij is, samen met zijn vader, al 30 jaar bezig met het verbeteren van de bio-dynamische aanpak bij het telen van onder meer aardappelen, wortelen, en kool. Wisselteelt, vogelweide, bermbegroeiing en  biodiversiteit zijn sleutelwoorden. In zijn presentatie komen tal van voorbeelden voor die ook in de volkstuin gebruikt kunnen worden, zoals de wisselteelt en combinatieteelt, zo min mogelijk over de grond lopen en ondiep (of helemaal niet) spitten om de bodemstructuur en het bodemleven niet te verstoren.

De vergadering wordt afgesloten met de verloting. Diverse gelukkige tuinders kunnen naar huis met een mooie nieuwe spade, snoeischaar of ander tuingereedschap.

De voorzitter sluit de vergadering met de wens voor een groeizaam seizoen en een goede oogst.

Ook dit jaar organiseren we weer een Klusdag.
Dat is een dag waarop we allerlei onderhoudsklusjes op beide tuincomplexen uitvoeren. Klusjes zoals het repareren van hekjes, rechtleggen van paden, verven van de witte koppen op de palen, verbeteren van de trapjes bij de waterkant, herstellen van de schuur, opruimen van lege tuinen, afvoeren van overbodige rommel en andere werkzaamheden. Op beide complexen is weer genoeg te doen.

Daarvoor hebben we wel handjes nodig; liefst zoveel mogelijk. Vakmanschap op diverse gebieden is wel handig, maar niet vereist. Iedereen kan palen verven en rommel opruimen.

De Klusdag staat gepland op zaterdag 16 maart 2024, en het bestuur roept alle leden op zich te melden bij de secretaris/tuinmanager (secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl).
We beginnen die dag om 09.00 uur, zowel op complex West als op Zuid. Voor koffie wordt gezorgd.

Na de opening en het welkom door voorzitter Gerald Tijms en een ogenblik stilte als nagedachtenis aan de overledenen wordt de agenda vlot afgehandeld.

Over de notulen van de ALV 2022 zijn geen vragen.

Ook het Jaaroverzicht 2022, voorgelezen door secretaris Jacob van Maanen zijn geen vragen. Er zijn momenteel in Zuid nog 5 are beschikbaar, en in West 4 are. De verhuur verloopt dus uitstekend, en gezien de stijgende prijzen van  de groenten zullen de laatste tuinen vermoedelijk ook nog wel de deur uit gaan.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Wim Kroon. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd en alles zag er weer uitstekend uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Wim Kroon wordt bedankt voor zijn inzet; Louw van Keulen blijft nog een jaar en Arie Spier meldt zich om volgend jaar mede de boekhouding te controleren.

Penningmeester Evert Onink geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2022 en de begroting. De financiën zien er vooralsnog gezond uit, alhoewel Evert wel waarschuwt voor de invloed van de inflatie in de komende jaren. Enkele vragen worden beantwoord.
Op voorstel van Evert wordt de contributie voor 2024 weer vastgesteld op 17 euro per are.

Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Evert Onink en Harm Jan ten Napel zijn aftredend en herkiesbaar, en worden met algemene stemmen herbenoemd.

De presentatie van Piet Boersma valt in goede smaak. Vier dia-presentaties worden vertoond, waarbij de 3-D-beelden (met de bekende brilletjes) fantastische foto’s laten zien van verschillende vlindertuinen, waaronder onze Vlindertuin in de Zuidert (een aanrader voor wie van bloemen en vlinders houdt), en een serie dia’s van de Noordoostpolder in 1992; voor velen een feest van herkenning.

Na de pauze volgen nog de mededelingen.
Op zaterdag 18 maart houden  we weer een Klusdag, waarop diverse klussen op beide tuincomplexen worden uitgevoerd, zoals het leeg- en schoonmaken van lege tuinen, opruimen van de schuren , opbergen van worteldoek, snoeiwerk, herstellen van paden en hekjes. We beginnen om 09.00 uur en alle hulp is zeer welkom. Aanmelden, zowel van het meedoen aan de Klusdag als het melden van mankementen en andere klusjes, kan bij de tuinmanager/secretaris Jacob van Maanen.

De voorzitter memoreert de bijeenkomst die onlangs is geweest met tuinders van Zuid naar aanleiding van klachten over overlast door waterpompen en het besluit van het bestuur om op Zuid alleen elektrische waterpompen toe te staan. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente over een mogelijke overgangsregeling, aanleg van  stroompunt(en) etc. De tuinders in Zuid zullen op de hoogte gehouden worden.

Naast het tuincomplex op West worden waarschijnlijk “tiny houses” gebouwd. Hiervan kunnen we last krijgen m.b.t. het bouwverkeer op onze toegangsweg. Mogelijk moet deze weg worden verbreed en zou dat ten koste kunnen gaan van de tuinen langs de weg. De tuinders in West zullen van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.

In de rondvraag pleit Evert Onink nogmaals voor het inzaaien van de strook naast de tuinen in West langs de weg. Sommige tuinders hebben dat al eerder gedaan en het zag er altijd vrolijk en verzorgd uit. Bloemenzaad is verkrijgbaar bij Henk Bakker (06 2701 8226).

De vergadering wordt afgesloten met de verloting. Diverse gelukkige tuinders kunnen naar huis met een mooie nieuwe spitriek, snoeischaar of ander tuingereedschap.

De voorzitter sluit de vergadering met de wens voor een groeizaam seizoen en een goede oogst.

Op dit moment zijn er nog maar een paar tuinen beschikbaar.
Wil jij ook een tuin? Neem dan snel contact op met onze secretaris/tuinmanager.

Beschikbaar:

  • In West: 4 are
    In Zuid: 6 are.

Veel tuinders willen hun tuin na de teelt wel inzaaien met een groenbemester, maar welke moet je gebruiken en hoe ziet dat er uit??

Leerlingen van Aeres Emmeloord hebben op het complex in West een tuin aangelegd met verschillende soorten groenbemester, zodat je kunt zien hoe het er uitziet.
Er komen ook nog bordjes bij met de namen.

De tuin is te bezichtigen: West, tuin 560a.

Zeg niet dat er geen wild op het volkstuincomplex loopt.
Tot op heden zagen we meestal hazen (niets aan te doen) en konijnen (tot voor kort een plaag maar dank zij het hekwerk in toom te houden). De valken zijn na een eenmalige broed helaas niet meer op het nest terug gekomen,.
Maar Roze Peeters spotte op het weiland naast het complex West deze mooie ree, die ook nog eens netjes poseerde voor de camera.