google4a7bfff51fbfb056.html

Volkstuinvereniging Emmeloord

Na de opening en het welkom door voorzitter Gerald Tijms en een ogenblik stilte als nagedachtenis aan de overledenen wordt de agenda vlot afgehandeld.

Over de notulen van de ALV 2022 zijn geen vragen.

Ook het Jaaroverzicht 2022, voorgelezen door secretaris Jacob van Maanen zijn geen vragen. Er zijn momenteel in Zuid nog 5 are beschikbaar, en in West 4 are. De verhuur verloopt dus uitstekend, en gezien de stijgende prijzen van  de groenten zullen de laatste tuinen vermoedelijk ook nog wel de deur uit gaan.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Wim Kroon. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd en alles zag er weer uitstekend uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Wim Kroon wordt bedankt voor zijn inzet; Louw van Keulen blijft nog een jaar en Arie Spier meldt zich om volgend jaar mede de boekhouding te controleren.

Penningmeester Evert Onink geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2022 en de begroting. De financiën zien er vooralsnog gezond uit, alhoewel Evert wel waarschuwt voor de invloed van de inflatie in de komende jaren. Enkele vragen worden beantwoord.
Op voorstel van Evert wordt de contributie voor 2024 weer vastgesteld op 17 euro per are.

Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Evert Onink en Harm Jan ten Napel zijn aftredend en herkiesbaar, en worden met algemene stemmen herbenoemd.

De presentatie van Piet Boersma valt in goede smaak. Vier dia-presentaties worden vertoond, waarbij de 3-D-beelden (met de bekende brilletjes) fantastische foto’s laten zien van verschillende vlindertuinen, waaronder onze Vlindertuin in de Zuidert (een aanrader voor wie van bloemen en vlinders houdt), en een serie dia’s van de Noordoostpolder in 1992; voor velen een feest van herkenning.

Na de pauze volgen nog de mededelingen.
Op zaterdag 18 maart houden  we weer een Klusdag, waarop diverse klussen op beide tuincomplexen worden uitgevoerd, zoals het leeg- en schoonmaken van lege tuinen, opruimen van de schuren , opbergen van worteldoek, snoeiwerk, herstellen van paden en hekjes. We beginnen om 09.00 uur en alle hulp is zeer welkom. Aanmelden, zowel van het meedoen aan de Klusdag als het melden van mankementen en andere klusjes, kan bij de tuinmanager/secretaris Jacob van Maanen.

De voorzitter memoreert de bijeenkomst die onlangs is geweest met tuinders van Zuid naar aanleiding van klachten over overlast door waterpompen en het besluit van het bestuur om op Zuid alleen elektrische waterpompen toe te staan. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente over een mogelijke overgangsregeling, aanleg van  stroompunt(en) etc. De tuinders in Zuid zullen op de hoogte gehouden worden.

Naast het tuincomplex op West worden waarschijnlijk “tiny houses” gebouwd. Hiervan kunnen we last krijgen m.b.t. het bouwverkeer op onze toegangsweg. Mogelijk moet deze weg worden verbreed en zou dat ten koste kunnen gaan van de tuinen langs de weg. De tuinders in West zullen van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.

In de rondvraag pleit Evert Onink nogmaals voor het inzaaien van de strook naast de tuinen in West langs de weg. Sommige tuinders hebben dat al eerder gedaan en het zag er altijd vrolijk en verzorgd uit. Bloemenzaad is verkrijgbaar bij Henk Bakker (06 2701 8226).

De vergadering wordt afgesloten met de verloting. Diverse gelukkige tuinders kunnen naar huis met een mooie nieuwe spitriek, snoeischaar of ander tuingereedschap.

De voorzitter sluit de vergadering met de wens voor een groeizaam seizoen en een goede oogst.

Op dit moment zijn er nog maar een paar tuinen beschikbaar.
Wil jij ook een tuin? Neem dan snel contact op met onze secretaris/tuinmanager.

Beschikbaar:

 • In West: 4 are
  In Zuid: 6 are.

Veel tuinders willen hun tuin na de teelt wel inzaaien met een groenbemester, maar welke moet je gebruiken en hoe ziet dat er uit??

Leerlingen van Aeres Emmeloord hebben op het complex in West een tuin aangelegd met verschillende soorten groenbemester, zodat je kunt zien hoe het er uitziet.
Er komen ook nog bordjes bij met de namen.

De tuin is te bezichtigen: West, tuin 560a.

Zeg niet dat er geen wild op het volkstuincomplex loopt.
Tot op heden zagen we meestal hazen (niets aan te doen) en konijnen (tot voor kort een plaag maar dank zij het hekwerk in toom te houden). De valken zijn na een eenmalige broed helaas niet meer op het nest terug gekomen,.
Maar Roze Peeters spotte op het weiland naast het complex West deze mooie ree, die ook nog eens netjes poseerde voor de camera.

Vandaag (zaterdag 19 maart 2022) weer een klusdag gehad. Met een tiental tuinders de lege tuinen schoongemaakt, schuurtje afgebroken, rommel opgeruimd, palen geverfd en twee aanhangwagens met afval afgevoerd.

 

De vereniging heeft op 7 maart 2022 zijn Algemene Ledenvergadering gehouden.
Inclusief bestuur waren er 49 leden aanwezig.

Een samenvatting van het besprokene:

 • De verleden jaar gekozen voorzitter (Ronald van Gaalen) gaat verhuizen naar Rotterdam en legt zijn functie neer. In verband met een cursus is hij ook niet op deze vergadering aanwezig.
 • Er wordt een moment stilte gehouden ter herdenking van de overleden leden.
 • Notulen en Jaaroverzicht worden zonder opmerkingen aangenomen.
 • De kascontrolecommissie is tevreden met de boekhouding, waarop de leden het bestuur decharge verlenen van het gevoerde beleid.
 • Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit de heren Kroon en Van Keulen.
 • Financieel Jaarverslag en Begroting 2022 worden doorgenomen en goedgekeurd.
 • De tuinhuur blijft in 2023 staan op 17 euro per are.
 • De beoogd voorzitter (Gerald Tijms) is niet aanwezig wegens corona, maar wordt zonder tegenspraak benoemd als voorzitter.
 • Jacob van Maanen wordt herbenoemd als secretaris.
 • Jan Meindert de Witte neemt de plaats in van Adolf Bessembinder, die verleden jaar tussentijds is afgetreden.
 • Mededelingen:
  • Zaterdag 19 maart is er weer een Klusdag. Alleen klussen in West. Alle leden zijn welkom. Melden bij Jacob van  Maanen (i.v.m. koffie etc). Start om 09.00 uur bij de schuur in West.
  • In Zuid graag bij het pompen rekening houden  met de omwonenden. Er zijn tijden afgesproken en de tuinders wordt verzocht die tijden te respecteren, en zo mogelijk een stille pomp te gebruiken. Aan de gemeente wordt gevraagd om het bordje met de pomptijden terug te plaatsen.
  • I.v.m. de oorlog in Oekraïne en daaruit volgende economische teruggang, wordt verwacht dat alles (en dus ook groenten) duurder worden, met als gevolg dat de animo voor een moestuin groter zal worden. Geef dit door een familie, vrienden, kennissen en collega’s.
 • In de rondvraag komen aan de orde:
  • afkalving van de slootkant in Zuid, waardoor de trapjes instabiel zijn geworden. Bestuur zal hier naar kijken en zo nodig aktie ondernemen.
  • Vuile tuinen. Is een constant probleem. Bestuur hanteert de vastgestelde procedures, waardoor een tuin soms langer vuil blijft dan wenselijk. Er worden boetes uitgedeeld en tuinders worden geroyeerd. Maar soms hebben tuinders ook een ander idee over tuinieren, waardoor de tuin vuil lijkt, maar dat niet echt is.
  • Matige controle op fytoftora:  bij constatering van fytoftora de tuinmanager inlichten, die een controleur stuurt, waarna zo nodig aktie ondernomen wordt. Bij risicovol weer gaan de controleurs zelf op pad.
 • Na de pauze laat Henk Bakker eerst een film zien van Agrico, waarin de veredeling, teelt en verwerking van pootaardappelen getoond wordt.
 • Vervolgens geeft Henk Bakker (oud-gemeenteambtenaar) een presentatie over de bewonersinitiatieven in de Noordoostpolder over de aanleg en het onderhoud van borders en perken in de publieke ruimte. De getoonde foto’s geven goed weer hoe deze initiatieven in de praktijk gestalte hebben gekregen. Mogelijk ook iets voor ons als tuinders, om de ruimte langs en om de tuinen aantrekkelijker te maken.
 • De avond wordt besloten met de verloting.