google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2023

Na de opening en het welkom door voorzitter Gerald Tijms en een ogenblik stilte als nagedachtenis aan de overledenen wordt de agenda vlot afgehandeld.

Over de notulen van de ALV 2022 zijn geen vragen.

Ook het Jaaroverzicht 2022, voorgelezen door secretaris Jacob van Maanen zijn geen vragen. Er zijn momenteel in Zuid nog 5 are beschikbaar, en in West 4 are. De verhuur verloopt dus uitstekend, en gezien de stijgende prijzen van  de groenten zullen de laatste tuinen vermoedelijk ook nog wel de deur uit gaan.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Wim Kroon. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd en alles zag er weer uitstekend uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Wim Kroon wordt bedankt voor zijn inzet; Louw van Keulen blijft nog een jaar en Arie Spier meldt zich om volgend jaar mede de boekhouding te controleren.

Penningmeester Evert Onink geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2022 en de begroting. De financiën zien er vooralsnog gezond uit, alhoewel Evert wel waarschuwt voor de invloed van de inflatie in de komende jaren. Enkele vragen worden beantwoord.
Op voorstel van Evert wordt de contributie voor 2024 weer vastgesteld op 17 euro per are.

Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Evert Onink en Harm Jan ten Napel zijn aftredend en herkiesbaar, en worden met algemene stemmen herbenoemd.

De presentatie van Piet Boersma valt in goede smaak. Vier dia-presentaties worden vertoond, waarbij de 3-D-beelden (met de bekende brilletjes) fantastische foto’s laten zien van verschillende vlindertuinen, waaronder onze Vlindertuin in de Zuidert (een aanrader voor wie van bloemen en vlinders houdt), en een serie dia’s van de Noordoostpolder in 1992; voor velen een feest van herkenning.

Na de pauze volgen nog de mededelingen.
Op zaterdag 18 maart houden  we weer een Klusdag, waarop diverse klussen op beide tuincomplexen worden uitgevoerd, zoals het leeg- en schoonmaken van lege tuinen, opruimen van de schuren , opbergen van worteldoek, snoeiwerk, herstellen van paden en hekjes. We beginnen om 09.00 uur en alle hulp is zeer welkom. Aanmelden, zowel van het meedoen aan de Klusdag als het melden van mankementen en andere klusjes, kan bij de tuinmanager/secretaris Jacob van Maanen.

De voorzitter memoreert de bijeenkomst die onlangs is geweest met tuinders van Zuid naar aanleiding van klachten over overlast door waterpompen en het besluit van het bestuur om op Zuid alleen elektrische waterpompen toe te staan. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente over een mogelijke overgangsregeling, aanleg van  stroompunt(en) etc. De tuinders in Zuid zullen op de hoogte gehouden worden.

Naast het tuincomplex op West worden waarschijnlijk “tiny houses” gebouwd. Hiervan kunnen we last krijgen m.b.t. het bouwverkeer op onze toegangsweg. Mogelijk moet deze weg worden verbreed en zou dat ten koste kunnen gaan van de tuinen langs de weg. De tuinders in West zullen van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.

In de rondvraag pleit Evert Onink nogmaals voor het inzaaien van de strook naast de tuinen in West langs de weg. Sommige tuinders hebben dat al eerder gedaan en het zag er altijd vrolijk en verzorgd uit. Bloemenzaad is verkrijgbaar bij Henk Bakker (06 2701 8226).

De vergadering wordt afgesloten met de verloting. Diverse gelukkige tuinders kunnen naar huis met een mooie nieuwe spitriek, snoeischaar of ander tuingereedschap.

De voorzitter sluit de vergadering met de wens voor een groeizaam seizoen en een goede oogst.