google4a7bfff51fbfb056.html

De gemeente Noordoostpolder heeft regels opgesteld ten aanzien van gebouwen en kasjes op de volkstuincomplexen.
Dit is een aanvulling op het gestelde in artikel 14 van ons Tuinreglement.
Wil je een bouwsel plaatsen, dan is dus ALTIJD toestemming van het bestuur vereist.
Is jouw bouwwerk of kas groter of hoger dan de hieronder gestelde afmetingen, dan  is ook een bouwvergunning van de gemeente vereist.

Gemeentelijk Bouwreglement
Artikel 12 Recreatie – Volkstuin

12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Recreatie – Volkstuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor de niet-bedrijfsmatige (hobby-)tuinbouw,  met daarbij behorende:

 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. andere-werken;
 4. paden, toegangswegen;
 5. groenvoorzieningen;
 6. parkeervoorzieningen.


12.2 Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

12.2.1 Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
Uitsluitend zijn toegestaan:

 1. één gemeenschappelijk gebouw (bedoeld wordt de schuur van de vereniging), waarvoor geldt dat:
  1. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt;
  2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt;
 2. bergingen dan wel tuinhuisjes en schuilhokjes, waarvoor geldt dat:
  1. per tuin ten hoogste één berging dan wel tuinhuisje en één schuilhokje is toegestaan;
  2. de oppervlakte per berging dan wel tuinhuis niet meer dan 3 m² bedraagt;
  3. de oppervlakte per schuilhokje niet meer dan 6 m² bedraagt;
  4. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 m bedragen.