google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2024

Na de opening en het welkom door voorzitter Gerald Tijms en een ogenblik stilte als nagedachtenis aan de overledenen wordt de agenda vlot afgehandeld.

Over de notulen van de ALV 2023 zijn geen vragen.

Ook het Jaaroverzicht 2023, voorgelezen door secretaris Jacob van Maanen zijn geen vragen. Er zijn momenteel op beide tuincomplexen nog enkele aren beschikbaar. Halverwege 2023 was West zelfs even compleet bezet.  De verhuur verloopt dus uitstekend, en gezien de stijgende prijzen van  de groenten zullen de laatste tuinen vermoedelijk ook nog wel de deur uit gaan.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Louwe van Keulen. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd en alles zag er weer uitstekend uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Louwe wordt bedankt voor zijn inzet; Arie Spier blijft nog een jaar en Dennis van Grunsven meldt zich om volgend jaar mede de boekhouding te controleren.

Penningmeester Evert Onink geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2023 en de begroting. De financiën zien er vooralsnog gezond uit, alhoewel Evert wel waarschuwt voor de invloed van de inflatie in de komende jaren. Enkele vragen worden beantwoord. De begroting wordt goedgekeurd en op voorstel van Evert wordt de contributie voor 2025 weer vastgesteld op 17 euro per are.

Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Gerald Tijms, Henk Bakker en Gerrit van der Put zijn aftredend en herkiesbaar, en worden met algemene stemmen herbenoemd. Gerald krijgt van Evert de voorzittershamer uitgereikt.

Op zaterdag 16 maart houden  we weer een Klusdag, waarop diverse klussen op beide tuincomplexen worden uitgevoerd, zoals het leeg- en schoonmaken van lege tuinen, opruimen van de schuren , opbergen van worteldoek, snoeiwerk, herstellen van paden en hekjes. We beginnen om 09.00 uur en alle hulp is zeer welkom. Aanmelden, zowel van het meedoen aan de Klusdag als het melden van mankementen en andere klusjes, kan bij de tuinmanager/secretaris Jacob van Maanen.

De voorzitter memoreert de bijeenkomsten die zijn geweest met tuinders van Zuid naar aanleiding van klachten over overlast door waterpompen. De afspraken zijn goed nageleefd, de buren hebben geen klachten meer ingediend en de gemeente gaat akkoord met het voorzetten van de regeling, namelijk: alleen op dinsdag en zaterdag tussen 08.30 en 11.30 uur sproeien met pompen met een brandstofmotor. Elektrische pompen mogen altijd gebruikt worden.

Naast het tuincomplex op West worden “tiny houses” gebouwd. De bouw begint in september en en daar kunnen we overlast van krijgen m.b.t. het bouwverkeer op onze toegangsweg. Het bestuur onderhoudt contact met de gemeente en de projectontwikkelaar, en zal zo nodig bericht doen.

In de rondvraag komen zaken aan de orde als: meer toezicht op onderhoud van de tuinen (bomen, palen, on kruid), inbraken en vernielingen (graag aangifte doen bij de politie, zelf opletten op onbekende personen op de complexen etc), stroomvoorziening op beide complexen (duur en complex om aan te leggen), en de bomen langs de singel in Zuid. Het bestuur neemt alle vragen mee en zal waar nodig actie ondernemen.

De presentatie van Krispijn van der Dries valt in goede smaak. Hij presenteert de werkwijze van zijn bedrijf, BioRomeo in Ens, en de door dit bedrijf geleverde producten. Hij is, samen met zijn vader, al 30 jaar bezig met het verbeteren van de bio-dynamische aanpak bij het telen van onder meer aardappelen, wortelen, en kool. Wisselteelt, vogelweide, bermbegroeiing en  biodiversiteit zijn sleutelwoorden. In zijn presentatie komen tal van voorbeelden voor die ook in de volkstuin gebruikt kunnen worden, zoals de wisselteelt en combinatieteelt, zo min mogelijk over de grond lopen en ondiep (of helemaal niet) spitten om de bodemstructuur en het bodemleven niet te verstoren.

De vergadering wordt afgesloten met de verloting. Diverse gelukkige tuinders kunnen naar huis met een mooie nieuwe spade, snoeischaar of ander tuingereedschap.

De voorzitter sluit de vergadering met de wens voor een groeizaam seizoen en een goede oogst.