google4a7bfff51fbfb056.html

Privaybeleid Vereniging voor Volkstuinrecreatie in Emmeloord

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging voor Volkstuinrecreatie in Emmeloord (hierna: “VVTR Emmeloord” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van VVTR Emmeloord [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan VVTR Emmeloord verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging voor Volkstuinrecreatie te Emmeloord, Beijerland 15, 8302 NS Emmeloord.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

2. Welke gegevens verwerkt VVTR Emmeloord en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters, voor- en achternaam
b) adresgegevens en eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadressen
d) tuinnummer(s)
e) bankrekeningnummer en wederzijdse financiële verplichtingen.

2.2       VVTR Emmeloord verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor het samenstellen van de ledenlijst en het beheer van de tuinen; en de eventuele opzegging van het lidmaatschap;
b)         de tuinnummer(s) worden gebruikt voor het beheer van de tuinen en de financiële administratie;
c)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VVTR Emmeloord;
d)         je naam, adresgegevens, emailadres, tuinnummer(s) en bankrekeningnummer worden gebruikt om de betaling van de tuinhuur, pootgoed en eventuele boetes af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

VVTR Emmeloord gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail-nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten, vergaderingen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VVTR Emmeloord te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een link onderaan het mailbericht, of middels een bericht aan secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

3. Bewaartermijnen

VVTR Emmeloord verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens zal VVTR Emmeloord passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VVTR Emmeloord geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1     Via de ledenadministratie van VVTR Emmeloord kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. VVTR Emmeloord zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop VVTR Emmeloord je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@volkstuinvereniging-emmeloord.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail en op de website bekend gemaakt.