google4a7bfff51fbfb056.html

Privaybeleid Vereniging voor Volkstuinrecreatie in Emmeloord

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging voor Volkstuinrecreatie in Noordoostpolder (hierna: “VTR NOP” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van VTR NOP [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan VTR NOP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging voor Volkstuinrecreatie, Beijerland 15, 8302 NS Emmeloord.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

2. Welke gegevens verwerkt VTR NOP en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters, voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadressen
d) tuinnummer(s)
e) bankrekeningnummer en wederzijdse financiële verplichtingen.

2.2       VTR NOP verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor het samenstellen van de ledenlijst en het beheer van de tuinen; en de eventuele opzegging van het lidmaatschap;
b)         je tuinnummer(s) wordt gebruikt voor het beheer van de tuinen en de financiële administratie;
c)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VTR NOP;
d)         je naam, adresgegevens, emailadres, tuinnummer(s) en bankrekeningnummer worden gebruikt om de betaling van de tuinhuur, pootgoed en eventuele boetes af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

VTR NOP gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail-nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, vergaderingen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VTR NOP te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een link onderaan het mailbericht, of middels een bericht aan secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

3. Bewaartermijnen

VTR NOP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens zal VTR NOP passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VTR NOP geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

5.1     Via de ledenadministratie van VTR NOP kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VTR NOP zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop VTR NOP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@volkstuinvereniging-emmeloord.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail en op de website bekend gemaakt.