google4a7bfff51fbfb056.html

Reglement voor het huren van een volkstuin te Emmeloord

Reglement voor het huren van een volkstuin te Emmeloord
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 6 maart 2006, aangepast op 7 maart 2011 en 20 februari 2021

 1. Lidmaatschap
  Een nieuw lid betaalt eenmalig entreegeld en een waarborgsom. De hoogte van deze bedragen wordt, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Vergadering vastgesteld. Voor elke verandering of splitsing van tuin zijn administratiekosten verschuldigd.
  Een lid van de vereniging kan maximaal 10 (tien) are huren.
 2. Tuinhuur
  De tuinhuur wordt door de penningmeester aan het begin van elk boekjaar automatisch geïncasseerd. Bij niet automatische incasso dient de huur voor 1 maart van het lopende jaar te worden overgemaakt op de rekening van de volkstuinvereniging. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten berekend. Ook bij incasso-opdrachten die door toedoen van de huurder tweemaal geblokkeerd zijn (weigeren of saldotekort), worden administratiekosten berekend.
  Voldoet een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen, dat kan het bestuur het betreffende lid royeren.
  Jaarlijks wordt de tuinhuur door de Algemene Vergadering vastgesteld.
 3. Onderhoud van de tuin
  De tuin dient het gehele jaar netjes en onkruidvrij gehouden te worden, zulks ter beoordeling van het bestuur. Langs de tegelpaden aan de voorkant van elk perceel dient een halve meter onbeplant en onkruidvrij te blijven. Deze stroken moeten dusdanig met grond zijn opgevuld dat de tegels vastliggen. De doorgang op het tegelpad moet vrij blijven. De tuingrens tussen de percelen ligt midden achter het nummerpaaltje. Middenachter het nummerpaaltje behoort een onkruidvrij pad te blijven van tenminste 30 cm breed. Aanleg en onderhoud van dit tussenpad is voor degene, wiens nummerpaaltje in het betreffende pad staat. Om het complex in het geheel een net aanzien te geven dienen de huurders van tuinen, die grenzen aan de autoparkeerstrook, sloten en plantsoenen, de aan hun tuin grenzende stroken schoon te houden. Indien u gaas langs uw tuin aanbrengt dan dient dit minimaal een halve meter vanaf de tuingrens te worden geplaatst. De hoogte van het gaas mag maximaal 60 cm zijn.
  U dient ervoor te zorgen, dat u uw buren geen overlast bezorgt.
 4. Vakantie
  Vakantie is geen reden voor een vuile tuin of het laten staan van zieke aardappelen. Uw buren hebben er last van. Zorg dat iemand uw tuin verzorgt wanneer u lang op vakantie gaat.
 5. Opslag materialen
  Op de tuin mogen geen andere materialen worden opgeslagen dan materialen die noodzakelijk zijn voor het kweken van groente en fruit. Onbruikbaar tuinafval, zoals aardappelloof en koolstronken, mogen niet in de singels worden gedeponeerd, maar moeten – evenals ander afval – worden afgevoerd.
 6. Struiken
  Het planten van bessenstruiken en andere heesters is toegestaan, maar de planten moeten minstens 2 m vanaf de scheiding staan. Voor rabarberpollen geldt een afstand van 1 meter vanaf de scheiding.
 1. De gladiolen
  In verband met het verspreiden van ziekten is de teelt van gladiolen verboden (bonenvirus).
 2. Aardappelen en tomaten
  Aardappelen en tomaten mogen volgens de wettelijke regeling op maximaal 1/3 deel van de tuin worden geteeld met een verplichte jaarlijkse wisseling. Welk gedeelte van de tuin dat zal zijn wordt in het begin van elk jaar bekendgemaakt. De markering is aangegeven door palen met een wit boveneind. Met het telen van aardappelen en tomaten dient u uitdrukkelijk 50 cm binnen de markering te blijven.
 3. Aardappelziekte (Fytoftora)
  Regelmatig worden de percelen door het bestuur of door het bestuur aangewezen controleurs gecontroleerd op fytoftora. Indien fytoftora geconstateerd is, bent u verplicht de aanwijzingen van het bestuur binnen twee dagen op te volgen. Bij afwezigheid of het in gebreke blijven is het bestuur gerechtigd het loof te (laten) verwijderen of de aardappelen te (laten) rooien op kosten van de huurder.
 4. Mechanisatie
  Het is niet toegestaan werk- en voertuigen met een breder wielspoor dan het tegelpad op het complex te brengen. Bij gebruik van een frees of ander gemotoriseerd werktuig mag men hiermee niet keren op het tegelpad.
 5. Gebruik waterpompen
  Om overlast te voorkomen is afgesproken om op het complex Zuid de waterpompen alleen te gebruiken tussen 08.30 en 10.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.  Ook moet de overlast zoveel mogelijk voorkomen worden door zo kort mogelijk te pompen, geluidarme pompen te gebruiken en geluiddempende maatregelen te nemen.
 6. Honden
  Zowel de tuinen als de paden zijn voor honden verboden terrein.
 7. Gebouwen
  Wilt u een kweekkastje of schuurtje op hun tuin plaatsen, dan dient u naast toestemming van de gemeente (lichte bouwaanvragen) ook te voldoen aan de voorschriften van de vereniging. U mag pas met de bouw beginnen, wanneer u aan de voorwaarden van beide instanties hebt voldaan.
  Op een 1-are tuin mag geen kas of schuur worden geplaatst.
  Materiaalkisten en dergelijke dienen minstens 50 cm vanaf het voorpad c.q. tussengrens te worden geplaatst.
  Het is niet toegestaan betonvloeren of betonpaden te storten.
 8. Opzegging
  Wanneer u de tuin niet meer wenst te huren dient u deze bij de secretaris schriftelijk op te zeggen voor 1 augustus. De tuin dient uiterlijk op 31 december opgeleverd te worden (dus zonder struiken en bouwwerken). Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de eventuele nieuwe huurder het op prijs stelt de struiken c.q. bouwwerken te laten staan.
  Wintergroenten kunnen nog tot 1 maart van het volgende jaar worden geoogst. In onderling overleg kan de nieuwe huurder de vrijgekomen stukken reeds voor 31 december bewerken.
 9. Schouw
  Het bestuur controleert het gehele jaar door de tuinen op netheid en het voorkomen van overlast aan andere tuinders. In het voorjaar wordt specifiek gecontroleerd op de aanwezigheid van bloeiende koolplanten, aardappelopslag en de juiste plaats van de tomaten- en aardappelteelt. Voor 1 mei moet de tuin gespit, gefreesd of geploegd zijn.
  De tuinder van een vuile tuin, die na een mondelinge, schriftelijke of digitale waarschuwing van een bestuurslid niet binnen een week de tuin in orde maakt, krijgt een formele schriftelijke waarschuwing van het bestuur. Wordt niet binnen 10 dagen na deze schriftelijke waarschuwing de tuin in orde gemaakt, dan wordt de tuinder een boete opgelegd van € 10,00. Blijft de tuinder zeven dagen daarna nog in gebreke, dan wordt een tweede boete van € 10,00 opgelegd.
  Het bestuur behoudt zich het recht voor om na twee opgelegde boetes in één kalenderjaar het in gebreke gebleven lid te royeren. Zeer bijzondere omstandigheden kunnen door het bestuur worden meegewogen.
  Ook wanneer herhaaldelijk wordt nagelaten de aanwijzingen van het bestuur op te volgen kan een royement het gevolg zijn.
  Tegen een royement is beroep mogelijk bij de bezwarencommissie van de vereniging.
 10. Onvoorzien
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kan het bestuur een beslissing nemen. Dit is echter pas mogelijk nadat de betrokkene gelegenheid heeft gehad zich schriftelijk te verweren binnen twee weken nadat het voornemen van het bestuur aan de betrokkene kenbaar gemaakt is.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-