google4a7bfff51fbfb056.html

Volkstuinvereniging Emmeloord

Zeg niet dat er geen wild op het volkstuincomplex loopt.
Tot op heden zagen we meestal hazen (niets aan te doen) en konijnen (tot voor kort een plaag maar dank zij het hekwerk in toom te houden). De valken zijn na een eenmalige broed helaas niet meer op het nest terug gekomen,.
Maar Roze Peeters spotte op het weiland naast het complex West deze mooie ree, die ook nog eens netjes poseerde voor de camera.

Vandaag (zaterdag 19 maart 2022) weer een klusdag gehad. Met een tiental tuinders de lege tuinen schoongemaakt, schuurtje afgebroken, rommel opgeruimd, palen geverfd en twee aanhangwagens met afval afgevoerd.

 

De vereniging heeft op 7 maart 2022 zijn Algemene Ledenvergadering gehouden.
Inclusief bestuur waren er 49 leden aanwezig.

Een samenvatting van het besprokene:

 • De verleden jaar gekozen voorzitter (Ronald van Gaalen) gaat verhuizen naar Rotterdam en legt zijn functie neer. In verband met een cursus is hij ook niet op deze vergadering aanwezig.
 • Er wordt een moment stilte gehouden ter herdenking van de overleden leden.
 • Notulen en Jaaroverzicht worden zonder opmerkingen aangenomen.
 • De kascontrolecommissie is tevreden met de boekhouding, waarop de leden het bestuur decharge verlenen van het gevoerde beleid.
 • Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit de heren Kroon en Van Keulen.
 • Financieel Jaarverslag en Begroting 2022 worden doorgenomen en goedgekeurd.
 • De tuinhuur blijft in 2023 staan op 17 euro per are.
 • De beoogd voorzitter (Gerald Tijms) is niet aanwezig wegens corona, maar wordt zonder tegenspraak benoemd als voorzitter.
 • Jacob van Maanen wordt herbenoemd als secretaris.
 • Jan Meindert de Witte neemt de plaats in van Adolf Bessembinder, die verleden jaar tussentijds is afgetreden.
 • Mededelingen:
  • Zaterdag 19 maart is er weer een Klusdag. Alleen klussen in West. Alle leden zijn welkom. Melden bij Jacob van  Maanen (i.v.m. koffie etc). Start om 09.00 uur bij de schuur in West.
  • In Zuid graag bij het pompen rekening houden  met de omwonenden. Er zijn tijden afgesproken en de tuinders wordt verzocht die tijden te respecteren, en zo mogelijk een stille pomp te gebruiken. Aan de gemeente wordt gevraagd om het bordje met de pomptijden terug te plaatsen.
  • I.v.m. de oorlog in Oekraïne en daaruit volgende economische teruggang, wordt verwacht dat alles (en dus ook groenten) duurder worden, met als gevolg dat de animo voor een moestuin groter zal worden. Geef dit door een familie, vrienden, kennissen en collega’s.
 • In de rondvraag komen aan de orde:
  • afkalving van de slootkant in Zuid, waardoor de trapjes instabiel zijn geworden. Bestuur zal hier naar kijken en zo nodig aktie ondernemen.
  • Vuile tuinen. Is een constant probleem. Bestuur hanteert de vastgestelde procedures, waardoor een tuin soms langer vuil blijft dan wenselijk. Er worden boetes uitgedeeld en tuinders worden geroyeerd. Maar soms hebben tuinders ook een ander idee over tuinieren, waardoor de tuin vuil lijkt, maar dat niet echt is.
  • Matige controle op fytoftora:  bij constatering van fytoftora de tuinmanager inlichten, die een controleur stuurt, waarna zo nodig aktie ondernomen wordt. Bij risicovol weer gaan de controleurs zelf op pad.
 • Na de pauze laat Henk Bakker eerst een film zien van Agrico, waarin de veredeling, teelt en verwerking van pootaardappelen getoond wordt.
 • Vervolgens geeft Henk Bakker (oud-gemeenteambtenaar) een presentatie over de bewonersinitiatieven in de Noordoostpolder over de aanleg en het onderhoud van borders en perken in de publieke ruimte. De getoonde foto’s geven goed weer hoe deze initiatieven in de praktijk gestalte hebben gekregen. Mogelijk ook iets voor ons als tuinders, om de ruimte langs en om de tuinen aantrekkelijker te maken.
 • De avond wordt besloten met de verloting.

De valken in de valkenkast op het complex West hebben onlangs een gezin gesticht.
We zijn erin geslaagd een foto te maken van de binnenkant van de kast en ontdekten … maar liefst zes eieren.

We hopen dat de valken de eieren ongestoord kunnen uitbroeden.

Dus: blijf uit de buurt, verstoor de rust rond de nestkast niet en gebruik geen bestrijdingsmiddelen. als muizenkorrels en rattengif.

Op het complex West is twee jaar geleden  een valkenkast geplaatst met de bedoeling om valken aan te trekken, die de muizen en ratten onder de duim zouden houden.
Dit voorjaar hebben de valken inderdaad de kast gevonden. Er werd al regelmatig een paartje in de buurt van de kast gesignaleerd, maar nu lijkt het er op dat ze inderdaad hun intrek in de kast hebben genomen.

Wellicht ten overvloede, maar nogmaals een dringende oproep om ABSOLUUT GEEN MUIZENKORRELS OF RATTENGIF TE GEBRUIKEN.

    

Foto’s gemaakt door:  

Het complex Zuid ligt tegen de woonwijk De Zuidert aan.

In de warme en droge maanden wordt er op het volkstuincomplex veelvuldig gebruik gemaakt van waterpompen. De meeste waterpompen veroorzaken in meer of mindere mate geluid.
Tegelijkertijd zijn de warme maanden ook bij uitstek de maanden dat de bewoners van de omliggende woningen in hun achtertuin willen recreëren.
Beide activiteiten gaan niet goed samen.

In verband met de overlast van waterpompen hebben we - na overleg met de tuinders, omwonenden en de gemeente - besloten om vaste pomptijden in te stellen.

Afspraken:

 1. De waterpompen mogen alleen gebruikt worden tussen 8.30 uur en 10.30 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Elke tuinder die beregent met een waterpomp die geluid maakt moet zich aan deze tijden houden.
 2. Elke tuinder probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door de waterpomp zo kort mogelijk te gebruiken, te kiezen voor een geluidsarme waterpomp en zo veel mogelijk geluiddempende maatregelen te nemen.

Deze maatregel geldt alleen voor Zuid.