google4a7bfff51fbfb056.html

Maandagavond werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
In verband met de corona-maatregelen ditmaal digitaal. 37 leden logden in en konden meepraten.
Een kort verslag.

Om exact 19.45 uur opent voorzitter Jan Simonse de vergadering.
Na een ogenblik stilte ter nagedachtenis van de overleden leden (Evert Bouwman, dhr. Essahli, Jaap Bos, Ben Beld, Derk Mekelenkamp, Ton Janssen, Jan Noordhof, Freek de Ruiter) wordt de agenda afgewikkeld.

Op het toegezonden verslag van vorige ALV zijn geen opmerkingen.

Ook het door secretaris Jacob van Maanen voorgelezen jaarverslag roept geen vragen of opmerkingen op.

De kascontrolecommissie (Arie Spier en Wim Kroon) verklaren de boekhouding in orde bevonden te hebben en adviseren de vereniging om het bestuur te dechargeren, hetgeen de vergadering doet.
Arie Spier wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Meindert de Witte meldt zich aan om de kascontrolecommissie aan te vullen.

Penningmeester Evert Onink geeft waar nodig uitleg over de cijfers. Hier zijn geen vragen over. Ook de begroting wordt goedgekeurd.
Omdat afgelopen boekjaar en de begroting 2021 een positief saldo te zien geeft, en ook het vermogen toereikend is, stelt het bestuur voor de contributie voor 2022 ongewijzigd op 17 euro per are te laten. Ook dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

Henk van Zetten, Henk Bakker en Gerrit van der Put zijn aftredend, stellen zich herkiesbaar en worden met algemene stemmen herkozen.
Jan Simonse heeft aangegeven als voorzitter te willen aftreden. Robert van Gaalen is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen en wordt door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Nadat hij zich aan de leden heeft voorgesteld wordt hij met algemene stemmen als voorzitter benoemd.
Jan Simonse blijft lid van het bestuur en zal op een later tijdstip – als de coronamaatregelen dat toestaan – op gepaste wijze worden bedankt.

De mededelingen en de rondvraag leveren geen stof tot discussie op, waarna de scheidend voorzitter om 20.20 uur de vergadering sluit en iedereen een mooi tuinjaar en een goede gezondheid toewenst.