google4a7bfff51fbfb056.html

De jaarvergadering op 6 maart 2017 was met 87 aanwezigen weer goed bezocht.
Een kort verslag.

De voorzitter opent de vergadering en vraagt een ogenblik stilte voor hen die van ons zijn heengegaan. Het overlijden van dhr. Dijkstra is bekend, maar mogelijk zijn er meer (oud)leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Vervolgens wordt de agenda afgewerkt.
Henk van Zetten leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor en daarna het jaarverslag.

De kascommissie doet verslag bij monde van Jan Meindert de Witte. Evert Beekhuis wordt bedankt voor zijn inzet in de kascommissie en Sandra Möller verklaart zich bereid om in de kascommissie plaats te nemen.
Evert Onink presenteert het financieel jaarverslag en de begroting 2017 wordt aangenomen. De contributie blijft op 17 euro per are.
Enige discussie ontstaat als de penningmeester het bestuursbesluit bekend maakt om vanaf 1 januari jl. van elk nieuw lid een waarborgsom van 50 euro te vragen; dit als waarborg dat de tuinen opgeruimd en openstaande rekeningen betaald kunnen worden als tuinders vertrekken. Tuinders die geen schulden bij de vereniging hebben en een schone tuin achterlaten, krijgen bij hun vertrek uiteraard hun waarborgsom terug.

Evert Onink, Jeanet van de Belt en Ellen Molhoek worden voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd.
Van Marten Dijkstra wordt na 31 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen met een warme speech van de voorzitter, een passende cadeaubon en een bos bloemen. In zijn plaats wordt Gerrit van de Put benoemd.

Mededelingen:

 • In West is er een valkenpaartje gesignaleerd in de valkenkast, zo vertelt de voorzitter in een gepassioneerd betoog.
 • De schuilhut in West (tweede keerpunt) zou afgebroken worden. Is nog niet gebeurd. Wie interesse heeft in mooie planken en balken, kan zich uitleven. Anders gaan we binnenkort zelf slopen.
 • Adri Versteeg heeft informatie opgevraagd over een workshop snoeien. Zie ander bericht op deze website.
 • Het voornemen is om een koffiehut te bouwen halverwege de tuinen in West. Dit in samenwerking met de zorgboerderij, die ook hun cliënten beschikbaar wil stellen voor het bemensen van de hut. Hiervoor zijn echter ook begeleiders nodig. Geïnteresseerden kunnen zich bij de secretaris melden.
 • Om het aanzien van de tuincomplexen op te vijzelen gaan we een verkiezing houden van de mooiste tuinrand langs de openbare weg, zowel in West als in Zuid. Verleden jaar waren er in West enkele tuinders die er een mooie bloemenrand van wisten te maken. De bijenvereniging stelt – bij monde van Peter IJzerman – 90 zakjes bloemenzaad ter beschikking aan de aanwezige tuinders, zodat de tuinen meet kleur krijgen en de insekten beter gaan gedijen (Inhoud van de zakjes).
 • We hebben overleg met Groei en Bloei om bij diverse activiteiten voor zover mogelijk samen op te trekken. Er is een bespreking geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, Groei en Bloei, en woningcoöperatie Mercatus. Hun belang is het bevorderen van ‘infiltratie’ (minder tegels in de tuinen zodat er meer water dr grond in kan). De onze is meer nieuwe tuinders.
 • Nieuwe leden. De voorzitter roept iedereen op in hun omgeving te speuren naar mensen die lid van onze vereniging willen worden en een tuin willen nemen. Daarnaast gaan we kijken naar mogelijkheden met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en basisscholen. Daarvoor zijn wel coaches nodig, die nieuwe tuinders kunnen begeleiden.

Rondvraag:

 • Adri Versteeg: meer aandacht voor ledenwerving.
  • wordt aangepakt. Zie de mededelingen. Ook tuinders zelf kunnen hieraan bijdragen.
 • Adri Versteeg: website actueler en aantrekkelijker maken.
  • wordt aan gewerkt. Iedereen die een bijdrage heeft in de vorm van tips, teksten en/of foto’s is welkom bij de webbeheerder.
 • Diverse tuinders: aandacht voor bomen en struiken langs de tuinen in Zuid, een slechte trap in West en modderige bermen na het verwijderen van struiken in Zuid.
  • is aandacht voor. Problemen kunnen gemeld worden bij de secretaris, die ook de tuinmannen aanstuurt.

Lezing
Krispijn van der Dries geeft een mooi inzicht in het wel en wee van zijn bedrijf BioRomeo. Dit bedrijf levert bio- en ecologische producten rechtstreeks aan klanten. In samenwerking met soortgelijke bedrijven in de regio wordt een grote range aan groenten, fruit, eieren et cetera geleverd. Krispijn zelf heeft zich gespecialiseerd in wintergroenten.
Tijdens deze uitstekende presentatie geeft Krispijn ook tal van tips over bodemverbetering (niet ploegen of spitten, alleen het bovenste laagje losmaken om de verbinding met de onderlaag te behouden, diversiteit in bemesting en groenbemesting), verbetering van het dierlijk leven (maïsstengels laten staan om vogels en insecten te laten overwinteren) en verbetering van de groei en bloei van de gewassen zelf (wisselteelt, combinatieteelt en allelopathie (gewassen die elkaar tegenwerken. Bijvoorbeeld: haver en luzerne remmen de groei van onkruid)). Ook de keuze van gewasrassen is belangrijk (fytoftora-resistentiebij rassen als Sevilla, Alouet, Bionica, Connect en Carolus). De presentatie levert op sommige punten leuke discussie en veel doorvragen op.

Nadat de voorzitter de spreker uitgebreid bedankt heeft, volgt de verloting. Hierbij krijgt iedereen weer een prijsje en wordt de vergadering in een vrolijke en levendige sfeer afgesloten.

De voorzitter wenst tot slot iedereen weer een goed tuinjaar.