google4a7bfff51fbfb056.html

Nieuws

GLB-vergroeningsmengsel
(100 gram per 100 m2 is doorgaans voldoende)
58% Sinapis Alba (Gele Mosterd)
is voor het meeste wild geschikt maar heeft ook nadelen het is dominant aanwezig en verdrukt daardoor andere soorten en bij een beetje vorst sterft het af. Wordt ook veel toegepast als groenbemester.
Witte mosterd is een plant behorende tot de kruisbloemigen, die veel als groenbemester wordt geteeld en waarvan de zaden voor het maken van mosterd worden gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden bloeit de plant met gele bloemen, vandaar dat in Nederland meestal over gele mosterd wordt gesproken.
Gele mosterd komt voor in Eurazië. De plant heeft 2n = 24 chromosomen.
Voor de teelt van mosterd worden andere rassen gebruikt dan voor groenbemesting.
Beschrijving
De eenjarige planten kunnen ongeveer 60 tot 120 cm hoog worden en hebben een kantige stengel. De behaarde bladeren zijn lang-eivormig en diep ingesneden. Bij zaai in maart bloeit de plant in juni en juli met gele bloemen, die in een tros gerangschikt zijn.
De vrucht is een hauw. De ronde zaden zijn rijp geel, 2 tot 2,5 mm groot en mat. Ze bevatten olie, eiwit en het scherp smakende glycoside sinalbine.
Groenbemesting
Gele mosterd kan later gezaaid worden dan bladrammenas en wordt gezaaid vanaf 10 augustus tot begin september. Het heeft een snelle grondbedekking, waardoor het onkruid goed onderdrukt wordt en vormt een lang gewas. Gele mosterd maakt wel minder wortels dan bladrammenas. Ook komt gele mosterd snel in bloei. Het gewas is
vorstgevoelig, waardoor het makkelijk ondergeploegd kan worden. Gele mosterd is sterk vatbaar voor knolvoet en kan aangetast worden door het bietencysteaaltje.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 100 cm
Zaaitijd: Mrt/aug
Zaaihoeveelheid: 20 kg/ha
Diersoort: veerwild, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-juli

18% Bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus)
is een niet of weinig knoldragende vorm van rammenas en wordt gebruikt voor groenbemesting en
creëren van dekking en voedsel voor het wild. Bladrammenas hoort tot het geslacht radijs uit de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae oftewel Brassicaceae). De kroonbladen zijn meestal paars geaderd en de houtige doosvrucht is tweedelig.
Groenbemesting
Bladrammenas wordt als stoppelgewas gezaaid vanaf 10 augustus tot eind augustus. Bij te vroeg zaaien gaat rammenas bloeien en vormt zaad. Bladrammenas heeft een snelle ontwikkeling en vormt een hoog gewas, waardoor het onkruid goed onderdrukt wordt. Het gewas is vorstgevoelig, zodat het na vorst makkelijk onder geploegd kan worden. De drogestofopbrengst is ongeveer 3900 kg per ha.
Lokgewas
Daarnaast worden resistente rassen van bladrammenas als lokgewas gebruikt voor het bestrijden van schadelijke aaltjes, zoals het bietencysteaaltje. Door de wortels van de bladrammenas worden de larven uit de cysten gelokt, maar ze kunnen zich hierop niet vermeerderen. Hiervoor moet voor een goed resultaat wel in het voorjaar gezaaid
worden, omdat in het najaar de bodemtemperatuur te laag is voor een goede lokking. Als het gewas voor ongeveer 70% in bloei staat moet het een keer gemaaid worden om zaadvorming te voorkomen.
Bladrammenas is een waardplant van het witte (Heterodera schachtii) en het gele bietencysteaaltje (Heterodera trifolii). Daarom moeten er tegen deze aaltjes resistente rassen gebruikt worden. Bladrammenas is weinig gevoelig voor knolvoet.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 70cm
Zaaitijd: Maart t/m augustus
Kg per ha: 20kg
Diersoort: Ree, haas en fazant, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-juni

12% Phacelia tanacetifolia
is een honingbloem dus een trekpleister voor bijen en andere insecten en dat brengt natuurlijk ook andere diersoorten met zich mee. Phacelia is de botanische naam van een geslacht in de Ruwbladigenfamilie
(Boraginaceae). Het geslacht werd vroeger wel ondergebracht in de bosliefjesfamilie (Hydrophyllaceae), maar de Angiosperm Phylogeny Group heeft alle planten in die familie ingevoegd in de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae).
Het geslacht bevat ongeveer 150 soorten kruidachtige planten, die merendeels inheems zijn in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Veel soorten uit dit geslacht worden als tuinplanten geteeld. In de Benelux komt alleen Phacelia (Phacelia tanacetifolia) verwilderd voor.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 50 cm
Zaaitijd: voorjaar
Zaaihoeveelheid: 12 kg/ha
Diersoort: veerwild, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-september

12% Alexandrijnse Klaver (Trifolium alexandrinum)
De plant lijkt op rode klaver, maar de bloemen zijn rustig getint: groenwit van kleur en het blad is langwerpig blauwgroen zonder vlek. Deze vlinderbloemige is in staat stikstof uit de lucht te binden en op te slaan in de wortels. Bij afmaaien en doorwoelen komt deze beschikbaar voor andere planten.
Alexandrijnse klaver kan goed tegen nattere grond en is zeer goed onkruid onderdrukkend. ’s Winters sterft deze eenjarige plant gegarandeerd af.
Zaaispecificatie:
Hoogte in cm: 20cm
Zaaitijd: mrt/mei
Zaaihoeveelheid: 25 kg per ha
Diersoort: Haas, ree, fazant en insecten Drachtplant N3 P5 bloei mei-september

Informatiebronnen: http://www.hofmanap.nl en http://www.drachtplanten.nl
Dit zaadmengsel is ter beschikking gesteld door de Bijenvereniging Noordoostpolder e.o.

De jaarvergadering op 6 maart 2017 was met 87 aanwezigen weer goed bezocht.
Een kort verslag.

De voorzitter opent de vergadering en vraagt een ogenblik stilte voor hen die van ons zijn heengegaan. Het overlijden van dhr. Dijkstra is bekend, maar mogelijk zijn er meer (oud)leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Vervolgens wordt de agenda afgewerkt.
Henk van Zetten leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor en daarna het jaarverslag.

De kascommissie doet verslag bij monde van Jan Meindert de Witte. Evert Beekhuis wordt bedankt voor zijn inzet in de kascommissie en Sandra Möller verklaart zich bereid om in de kascommissie plaats te nemen.
Evert Onink presenteert het financieel jaarverslag en de begroting 2017 wordt aangenomen. De contributie blijft op 17 euro per are.
Enige discussie ontstaat als de penningmeester het bestuursbesluit bekend maakt om vanaf 1 januari jl. van elk nieuw lid een waarborgsom van 50 euro te vragen; dit als waarborg dat de tuinen opgeruimd en openstaande rekeningen betaald kunnen worden als tuinders vertrekken. Tuinders die geen schulden bij de vereniging hebben en een schone tuin achterlaten, krijgen bij hun vertrek uiteraard hun waarborgsom terug.

Evert Onink, Jeanet van de Belt en Ellen Molhoek worden voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd.
Van Marten Dijkstra wordt na 31 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen met een warme speech van de voorzitter, een passende cadeaubon en een bos bloemen. In zijn plaats wordt Gerrit van de Put benoemd.

Mededelingen:

 • In West is er een valkenpaartje gesignaleerd in de valkenkast, zo vertelt de voorzitter in een gepassioneerd betoog.
 • De schuilhut in West (tweede keerpunt) zou afgebroken worden. Is nog niet gebeurd. Wie interesse heeft in mooie planken en balken, kan zich uitleven. Anders gaan we binnenkort zelf slopen.
 • Adri Versteeg heeft informatie opgevraagd over een workshop snoeien. Zie ander bericht op deze website.
 • Het voornemen is om een koffiehut te bouwen halverwege de tuinen in West. Dit in samenwerking met de zorgboerderij, die ook hun cliënten beschikbaar wil stellen voor het bemensen van de hut. Hiervoor zijn echter ook begeleiders nodig. Geïnteresseerden kunnen zich bij de secretaris melden.
 • Om het aanzien van de tuincomplexen op te vijzelen gaan we een verkiezing houden van de mooiste tuinrand langs de openbare weg, zowel in West als in Zuid. Verleden jaar waren er in West enkele tuinders die er een mooie bloemenrand van wisten te maken. De bijenvereniging stelt – bij monde van Peter IJzerman – 90 zakjes bloemenzaad ter beschikking aan de aanwezige tuinders, zodat de tuinen meet kleur krijgen en de insekten beter gaan gedijen (Inhoud van de zakjes).
 • We hebben overleg met Groei en Bloei om bij diverse activiteiten voor zover mogelijk samen op te trekken. Er is een bespreking geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, Groei en Bloei, en woningcoöperatie Mercatus. Hun belang is het bevorderen van ‘infiltratie’ (minder tegels in de tuinen zodat er meer water dr grond in kan). De onze is meer nieuwe tuinders.
 • Nieuwe leden. De voorzitter roept iedereen op in hun omgeving te speuren naar mensen die lid van onze vereniging willen worden en een tuin willen nemen. Daarnaast gaan we kijken naar mogelijkheden met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en basisscholen. Daarvoor zijn wel coaches nodig, die nieuwe tuinders kunnen begeleiden.

Rondvraag:

 • Adri Versteeg: meer aandacht voor ledenwerving.
  • wordt aangepakt. Zie de mededelingen. Ook tuinders zelf kunnen hieraan bijdragen.
 • Adri Versteeg: website actueler en aantrekkelijker maken.
  • wordt aan gewerkt. Iedereen die een bijdrage heeft in de vorm van tips, teksten en/of foto’s is welkom bij de webbeheerder.
 • Diverse tuinders: aandacht voor bomen en struiken langs de tuinen in Zuid, een slechte trap in West en modderige bermen na het verwijderen van struiken in Zuid.
  • is aandacht voor. Problemen kunnen gemeld worden bij de secretaris, die ook de tuinmannen aanstuurt.

Lezing
Krispijn van der Dries geeft een mooi inzicht in het wel en wee van zijn bedrijf BioRomeo. Dit bedrijf levert bio- en ecologische producten rechtstreeks aan klanten. In samenwerking met soortgelijke bedrijven in de regio wordt een grote range aan groenten, fruit, eieren et cetera geleverd. Krispijn zelf heeft zich gespecialiseerd in wintergroenten.
Tijdens deze uitstekende presentatie geeft Krispijn ook tal van tips over bodemverbetering (niet ploegen of spitten, alleen het bovenste laagje losmaken om de verbinding met de onderlaag te behouden, diversiteit in bemesting en groenbemesting), verbetering van het dierlijk leven (maïsstengels laten staan om vogels en insecten te laten overwinteren) en verbetering van de groei en bloei van de gewassen zelf (wisselteelt, combinatieteelt en allelopathie (gewassen die elkaar tegenwerken. Bijvoorbeeld: haver en luzerne remmen de groei van onkruid)). Ook de keuze van gewasrassen is belangrijk (fytoftora-resistentiebij rassen als Sevilla, Alouet, Bionica, Connect en Carolus). De presentatie levert op sommige punten leuke discussie en veel doorvragen op.

Nadat de voorzitter de spreker uitgebreid bedankt heeft, volgt de verloting. Hierbij krijgt iedereen weer een prijsje en wordt de vergadering in een vrolijke en levendige sfeer afgesloten.

De voorzitter wenst tot slot iedereen weer een goed tuinjaar.

De werkgroep ‘Ecologische moestuinders Emmeloord’ organiseert op donderdagavond 2 maart 2017.

Een lezing over het belang van de wilde bij in de moestuin.

De lezing wordt gehouden door Wankja Ferguson op de biologische boerderij “Groeizaam” aan de Pilotenweg 7a in Emmeloord.

De inloop met koffie en thee is om 19:00 uur. Aanvang van de lezing is om 19:30 uur.

Het aantal bezoekers is beperkt zodat opgave vooraf noodzakelijk is.

U kunt u per e-mail opgeven aan peter@ijzerman.nl .

De deelnamekosten zijn € 10,00 per persoon en moeten vooraf per bank worden voldaan.

We kennen allemaal wel de honingbij, vanwege de honing allicht. We weten ook dat ze bloemen bestuiven en stuifmeel verzamelen van de zogeheten “drachtplanten”.

Toch zijn we veel minder op de hoogte van het feit dat de honingbij een alleseter en allesverzamelaar is en dat er héél veel bijensoorten zijn, die een veel specifiekere keus maken in hun drachtplant en dat daardoor onze algehele biodiversiteit van bijensoorten en bloemen complexer in elkaar zit dan zo op het eerste gezicht lijkt. Ook weten we vaak niet dat honingbijen niet bij alle planten in staat zijn deze te bestuiven, zoals bijvoorbeeld de tomatenplant die alleen door hommels bestoven kunnen worden.

Op onze moes- en siertuin komen heel veel soorten bijen voor. Vaak elk soort met een specifieke voorkeur voor hun eigen drachtplant.

We hebben ongeveer 360 soorten bijen in ons land en toch staan daarvan 181 (!) op de rode lijst.

Wat kunnen we als moes- en siertuinders doen om de biodiversiteit van bijensoorten te helpen in stand te houden, die absoluut noodzakelijk zijn voor een gezonde en succesvolle moestuin?

Wil je meer weten over wilde bijen in de moes- en siertuin, dan bent je van harte welkom op donderdag 2 maart 2017 als gast van Wankja Ferguson www.vlindererbij.nl .

 

Aanvankelijk was 20 deelnemers de limiet maar doordat wij zijn uitgeweken naar de voormalige stal konden wij 30 deelnemers plaatsen.

Janneke Tops – met ondersteuning van Wankja Ferguson – verzorgden een boeiende avond waarop niet alleen volkstuinders uit de NOP aanwezig waren maar ook uit Overijssel (Vollenhove en Zwolle) en Friesland (Lemmer).

Henk Veringa heeft een ludieke maar erg belangrijke bijdrage geleverd met de de uitdeling van gezinsporties van twee rassen nagenoeg Fytoftera resistente aardappels die hij nu al meer jaren tot tevredenheid teelt en eet.

Pootaardappels van deze rassen zijn begin 2017 bij hem verkrijgbaar voor de prijs van € 0,50 per kilo en als je meer wilt weten dan wil hij daar graag over vertellen.

Voor diegenen die niet bij de lezing aanwezig waren: de strekking was dat een goed bodemleven de bron is en dus ontzettend belangrijk is voor een gezonde moestuin.

Ik denk zeker dat elke volkstuinder het met deze strekking eens is.

Maar nu moeten de traditionele tuinders (waar heel veel traditionele kennis aanwezig is) gaan samenwerken met ecologische tuinders die deze kennis ontberen maar andere kennis hebben opgedaan. Probeer met elkaar te praten en deel de kennis en ervaringen met elkaar.

Dat moet toch niet moeilijk zijn?

 

Groeten,

Peter IJzerman

Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering 2016, gehouden op 7 maart 2016, verliep zijn geanimeerd.
Maar liefst 94 tuinders (sommigen met hun partner) gaven acte de présence.

Na een moment van stilte voor de overleden leden wordt de agenda afgewerkt.

Secretaris Henk van Zetten leest de notulen van vorige jaarvergadering voor en geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van afgelopen jaar.

De kascontrolecommissie doet verslag: alles in orde. Evert Beekhuis blijft nog een jaar; Johan Raterink wordt bedankt voor zijn diensten. Zijn opvolger is Jan Meindert de Witte.

Penningmeester Evert Onink neemt het financieel verslag en de begroting door. Omdat we jaarlijks een klein verlies gaan lijden wordt de contributie voor de jaren vanaf 2017 vastgesteld op 17 euro per are.

Jan Simonse wordt herkozen als voorzitter. Aftredende bestuursleden Cor den Bakker (23 jaar bestuurslid) en Jan Noordhof (19 jaar bestuurslid) worden bedankt voor hun langdurige positieve bijdragen met een speech van de voorzitter, bloemen en een cadeaubon.
Henk Bakker, Jacob van Maanen en Marinus Rijstenbil worden de nieuwe bestuursleden.

De schuilhut in West (2e rotonde) is in slechte conditie, heeft weinig nut en zal worden afgebroken. Iemand interesse in hout???

De wijze van schouwen wordt gewijzigd. Elk bestuurslid krijgt een aantal tuinen waar hij/zij het toezicht over krijgt. De schouw is dus niet meer om de 4 á 5 weken, maar continue. Hierdoor kunnen tuinders, die hun tuin laten versloffen dan wel andere verkeerde acties doen of niet doen (aardappelen en tomaten op het verkeerde stuk, gladiolen telen etc.) eerder op hun omissies aangesproken worden. Slechts bij niet-luisterende/onwillige tuinders zal naar het zwaardere middel van de formele waarschuwing en boete gegrepen worden. Op de pagina Toezichthouders staat welk bestuurslid over welke tuinen gaat.
Alle tuinders moeten dus altijd hun tuin in orde hebben. Zie ook artikel 9 van het Tuinreglement.

Omdat er op beide tuincomplexen een valkenkast is geplaatst, (met dank aan Henk Bakker) wordt een verbod op het gebruik van muizen- en rattengif ingesteld. Een der aanwezigen wil ook Round-up laten verbieden. Omdat dit onderwerp niet op de agenda staat, wordt dit meegenomen naar de bestuurstafel.

De rand van de tuinen aan de buitenzijde van het hek langs het hoofdpad in West moest altijd over een breedte van 30 cm zwart gehouden worden in verband met het maaien van de parkeerstrook door de gemeente, en het aanzicht van de tuinen. Nu is het ook mogelijk om de strook in te zaaien met bloemenzaad. De vereniging stelt hiervoor zaad beschikbaar. Binnenkort volgt bericht hoe dit zaad verkrijgbaar is. Uiteraard is de tuinder langs het pad nog wel verplicht om te zorgen dat er geen onkruid meegroeit.

Twee leden hebben initiatieven aan het bestuur voorgelegd:
– Adri Versteeg wil contact met andere tuinders die biologisch/ecologisch willen tuinieren. Bestuurslid Ellen Molhoek zal hierin coördineren. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
– Hein Pragt stelt voor om een groepje enthousiaste tuinders bij elkaar te krijgen die nieuwe tuinders coachen, zodat die niet na een jaar teleurgesteld zullen afhaken. Hiervoor wordt op de website een aparte pagina Coaching gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

In de rondvraag wordt voorgesteld om in de buurtkrantjes een advertentie voor het tuinieren op te nemen. Deze tip wordt door het bestuur meegenomen.

Na de pauze volgt een zeer interessante en leerzame lezing van Joost Henselmans. Hij runt samen met zijn broer Joep het familiebedrijf aan de Kalenbergerweg in Luttelgeest. Zij zijn gespecialiseerd in het commercieel vermeerderen van aardbeien. Eerst vertelt hij hoe het er in het bedrijf aan toe gaat (zeer professioneel en maximaal hygiënisch). Vervolgens gaat hij in op het telen van aardbeien door particulieren (zoals wij). Zijn presentatie is een schat aan tips, die terug te vinden zijn op hun website: www.aardbeiplantje.nl. Ook zitten ze op Facebook (www.facebook.com/aardbeiplantje) en kan je je via hun website aanmelden voor hun nieuwsbrief, die een paar keer per jaar verschijnt en tal van teelttips bevat.
Uiteraard verkopen zij ook planten en meststoffen.

De jaarvergadering wordt afgesloten met de traditionele verloting. Ditmaal waren er een paar prijzen te kort, maar dank zij Joost Henselmans, die een paar zakje meststoffen beschikbaar stelde, gaat er ook dit jaar niemand zonder prijs naar huis.

De voorzitter constateert aan het einde van de vergadering dat het weer een gezellige en nuttige jaarvergadering was. Hij bedankt iedereen die heeft meegeholpen met het hekwerk, het opzakken van de pootaardappelen, het controleren op fytoftora, het plaatsen van de valkenkasten, et cetera, en sluit af met de wens om een goed en vruchtbaar tuinjaar.