google4a7bfff51fbfb056.html

De vereniging heeft op maandag 2 maart weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd bijgewoond door 76 leden.

Na de opening werd eerst stilgestaan bij het overlijden van drie leden van de vereniging.
Vervolgens werd de agenda afgewerkt.

De notulen van de ALV van 2019 werd zonder opmerkingen aangenomen en ook het door de secretaris opgestelde Jaarverslag 2019 werd zonder commentaar  aangehoord.

De kascontrolecommissie (Jolanda Arendts en Arie Spier) verklaarde bij monde van Jolanda dat de boekhouding was gecontroleerd en in orde was bevonden. Jolanda werd bedankt voor haar diensten en Wim Kroon meldde zich om samen met Arie de kas in 2021 te controleren.

Vervolgens werd de financiële status doorgenomen. Deze is gezond en over de uitleg van de penningmeester waren geen opmerkingen. Ook de begroting voor 2020 werd zonder commentaar geaccepteerd.
De contributie voor 2021 kan blijven staan op € 17,00 per are.

Bestuursverkiezing
Evert Onink stelde zich herkiesbaar als penningmeester, hetgeen enigszins bijzonder is omdat hij geen tuin meer heeft en daardoor eigenlijk geen lid van de vereniging meer is. Een virtuele tuin kan volgens de aanwezige leden de oplossing bieden, waarmee iedereen akkoord kon gaan. Evert werd hierna unaniem herkozen.
Ellen Molhoek en Jeanet Hamer hebben na zes jaar hun bestuursfunctie neergelegd. De voorzitter bedankte hen hartelijk voor hun inbreng, hetgeen vergezeld ging van bloemen en een cadeaubon. Hun plaats wordt ingenomen door Adolf Bessembinders en Harm Jan ten Napel. De voorzitter gaf hierbij aan dat de vrouwelijke inbreng hiermee voorlopig ten einde is, hetgeen hij zeer betreurde omdat de dames vaak een andere en verfrissende kijk op de zaken inbrachten.

In de rondvraag werd indringend gevraagd om meer toezicht op het onderhoud van de tuinen. De voorzitter beloofde dat hier meer werk van gemaakt zal worden.

Klusdag
Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud op de tuinen. Op zaterdag 11 april organiseren we een klusdag. Het bestuur inventariseert de klussen en stuurt een uitnodiging aan alle leden. We hopen op een grote opkomst.

Het eerste gedeelte van de ALV werd afgesloten met een leuk filmpje van Kooten en De Bie over de volkstuinen. Dit kon iedereen goed waarderen.

Staatsbosbeheer
Na de pauze was het woord aan Harco Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer. In een presentatie met fantastische foto’s gaf hij een inkijkje in de werkzaamheden van een boswachter en de activiteiten van Staatsbosbeheer. Daarnaast liet hij zien welk een bijzondere en unieke cultuur en natuur we hebben in het Kuinder Bos. Wie niet op de ALV geweest is, heeft echt heel veel gemist.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met de verloting, waarbij iedereen een prijs(je) kreeg en nagenoeg iedereen naar huis ging met een zak uien van Waterman Onions BV.